AWP

AWP

AWP

Random Slang Terms:

RTFI

RTFI

Read The Flipping Instructions

NPA

NPA

not paying attention

Q2C

Q2C

Quick To Cum

LQ2M

LQ2M

laughing quietly to myself

More Slang articles: